فارسی سازی اعداد در Word و تغییر فونت در فرمول نویسی

فارسی سازی اعداد و تغییر فونت در فرمول نویسی و Word
0 تومان

Document

برای فارسی سازی اعداد در نرم افزار Word می توان مانند مراحل زیر از :

File -> Option -> Advance -> Show document content -> Numeral -> Hindi

اقدام کرد.

 قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی

 قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی

 قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی

 قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی

 قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی

 قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی

 

 اما همچنان در محیط فرمول نویسی شاهد فونت متفاوتی هستیم. 

در این خصوص با انتخاب متن مورد نظر در بخش فرمول نویسی می توان فونت بخش فرمول نویسی را تغییر داد.

قارسی سازی اعداد در ورد و فرمول نویسی