تابع CountIF در EXCEL

وظیفه تابع CountIF در EXCEL : محاسبه تعداد دفعات تکرار یک عبارت در مجموعه ای از رکوردها.
0 تومان

وظیفه تابع CountIF در EXCEL : محاسبه تعداد دفعات تکرار یک عبارت در مجموعه ای از رکوردها.

به کمک این تابع می توانیم تعداد دفعات تکرار یک مقدار را در یک یا چند ستون بدست آوریم.

داده های جدول به این صورت ثبت شده اند : 

F E D C B A Row
 تعداد دفعات تکرار  نام      

نام سایت / عبارت مورد نظر

1
 3  تایپ با موسیقی       AZOffice.ir 2
 2 فرمول نویسی در ورد        تایپ با موسیقی 3
 3 AZOffice.ir        تایپ با موسیقی 4
 1 FullCode.ir         فرمول نویسی در ورد 5
 2 MusicType.ir        فرمول نویسی در ورد  6
          تایپ با موسیقی 7
           FullCode.ir 8
          MusicType.ir  9
          AZOffice.ir  10
          AZOffice.ir  11
          MusicType.ir  12

بعنوان مثال به این صورت از CountIf استفاده کرده ایم : 

=COUNTIF(A:A,E5)

A:A یعنی در تمام ستون A 

E5 تعداد دفعات تکرار مقدار داخل E5 را شمارش کن

 COUNTIF در EXCEL

وقتی یکی از این مقادیر پیدا شد برای همه می توان آن را با درگ کردن (کشیدن با مربع پایین هر سلول) به بقیه سلول ها ، ردیف ها و خانه منتقل کرد.

برچسب های محصول